Zápis z VVH SDH Bělov za rok 2023

Zápis z VVH SDH Bělov za rok 2023

VVH sboru dobrovolných hasičů obce Bělov se konala dne 6.ledna 2024 v místní hasičské zbrojnici.

Přítomno 18 členů z toho 16 bratrů a 2 sestry. Omluven místostarosta sboru Pavel Květák st. pro nemoc. Pozvání přijala a přítomna byla delegátka Věra Přikrylová, členka VV OSH Kroměříž. K 31.12.2023 je stav členské základny 56 členů, z toho je 8 žen a 20 mladších 18 let.

Po přivítání a poděkování za účast na této valné hromadě vyzval starosta sboru k povstání a uctění minutou ticha naše zesnulé bratry a sestry.

Program VVH

1. Návrh zapisovatele a ověřovatele zápisu valné hromady konané 6.1.2024

2. Zpráva o činnosti sboru za rok 2023

3. Zpráva o hospodaření sboru za rok 2023

4. Zpráva o činnosti zásahové jednotky za rok 2023

5. Zpráva o činnosti mladých hasičů za rok 2023

6. Sestavení a schválení plánu práce na nadcházející rok 2024

7. Informace k výběru a platbě členského příspěvku na rok 2024

8. Doplňková volba pokladníka

9. Oslavy založení 100 let SDH v roce 2026

10. Zdravice přítomných hostů

11. Diskuze

12. Závěr

Navržený program jednomyslně schválen.

1.) Návrh zapisovatele a ověřovatele zápisu valné hromady konané 6.1.2024

Na zapisovatele navržen bratr Martin Prechtl, ml., na ověřovatele zápisu navržen bratr Pavel Knedla.

Oba volbu přijímají, všichni souhlasí.

2.) Zpráva o činnosti SDH Bělov – Martin Prechtl ml.

Leden Únor

Novoroční procházka Masopustní pochůzka obcí

Výroční valná hromada za rok 2022 Účast na okrskové VVH v Lubné

Březen Duben

I. členská schůze SDH Bělov II. členská schůze SDH Bělov

Brigáda ukliďme Bělov Sběr železného šrotu

Vítězství v celostátní soutěži Kronikář roku 2022 Stavění máje

Květen Červen

NC Velké Těšany NC Lubná

III. členská schůze SDH Bělov Účast na slavnostní schůzi SDH Kvasice ke 140. výročí založení sboru

I. kolo okrskové soutěže v PÚ. ve Kvasicích 5.místo NC Vrbka

Zakoupení hasičské stříkačky PS 8

Červenec

Výpomoc při organizaci okresního kola požárního sportu v Hulíně – zúčastnili se 3 členi

IV. členská schůze SDH Bělov

Srpen

Soutěž o pohár starosty obce Kostelany 6. místo

Účast na slavnostní schůzi SDH Kostelany ke 120. výročí založení sboru

V. členská schůze SDH Bělov

Účast na netradičním požárním útoku v Žopech 4.místo s PS12 a 2.místo s PS8

Dětský hasičský tábor Staré Hutě

Zásah u požáru průmyslového areálu v Otrokovicích

Září

Uspořádání 3.ročníku bělovského netradičního požárního útoku 3.místo

Výpomoc při organizaci bělovského gulášfestu – obstarání výčepu

Soutěž se stroji PS8 v Těšánkách 1.místo

Výlet Čechy pod Kosířem

Říjen

VI. členská schůze SDH Bělov

I. výborová schůze SDH Bělov

4.ročník bělovské drakiády

Listopad

VII. členská schůze SDH Bělov

Lampionový průvod

Prosinec

Mikulášská pochůzka

VIII. členská schůze

Uctění památky obětí útoku na Filozofické fakultě v Praze

Předsilvestrovská procházka

3.) Zpráva o hospodaření sboru za rok 2023 - Ladislav Škrabal

Dle zprávy sbor hospodaří svědomitě s přebytkovým rozpočtem. Mezi největší příjmy do pokladny se řadí výtěžek ze sběru železa, dotace od OÚ Bělov a výdělek z gulášfestu. Mezi největší výdaje zle zařadit nákup stroje PS8, zakoupení 15 setů rozkládacích laviček a stolů a financování hasičského výletu.

4.) Zpráva o činnosti zásahové jednotky za rok 2023 – Kamil Švec

Jednotka v roce 2023 zasahovala celkem u 4 mimořádných událostí.

5.2.2023 Kácení stromů na žádost OÚ.

23.5.2023 Zásah u lokální záplavy – čerpání vody v místní části Gojšena. Jednotka v počtu 1+4.

23.8. 2023 Zásah u požáru průmyslového objektu v Otrokovicích. Naše jednotka v počtu 1+1.

27.8. 2023 Zásah u požáru rodinného domu v Šelešovicích. Naše jednotka v počtu 1+5.

5.) Zpráva o činnosti mladých hasičů za rok 2023 – Ladislav Škrabal

K 31.12.2023 má bělovský sbor 20 členů mladších 18 let, z toho je 10 chlapců a 10 dívek.

Aktivními vedoucími MH jsou: Ladislav Škrabal, Pavel Květák, Pavel Jirsák, Jan Hrabina.

MH se v letošním roce zúčastnili těchto soutěží:

Uzlovací soutěže

8.1. Malenovický suk – 8.místo st., jednotlivci ml. 5. místo

14.1. Napajedelský uzlík 3. místo st. žáci

11.3. Uzlování Žlutava 5. místo st. žáci.

18.3. Uzlování Oldřichovice 10. místo st. žáci

25.3. Uzlování Traplice 5. místo starší žáci

Naši mladí hasiči se na Zlínské uzlovací lize umístili na 9. místě z 37 družstev starších žáků, za jednotlivce v kategorii ml. žáci obsadili 19. místo ze 195 žáků a 66 místo ze 197 v kategorii st. žáků.

V novém ročníku 2023/2024 ULZK děti obsadily na závodě v Nové Dědině 9. místo v kategorii starších žáků a 9.12. v Pohořelicích 5. místo.

Branné závody

Branný závod Štípský Beránek – 2 družstva starších žáků 18 a 23. místo

7.10. Branný závod chata u Zajíčka 5 a 7. místo v kategorii starší žáci

21.10 Branný závod Koryčany 7. místo st. žáci

11.11 Netradiční branný závod Lutopecny – 2 místo st. žáci, dorost 2. a3. místo, vedoucí 1. místo

Další akce:

Tříkrálová sbírka pořádaná Charitou ČR,

TFA Rudimov 5 místo v obou věkových kategorií.

Školení vedoucích SDH Bělov – Chata Hubertka

Dětský letní hasičský tábor – Staré Hutě. Zúčastnilo se 30 dětí.

V roce 2023 proběhlo okolo 50 tréninků, ve kterých si MH zdokonalovali dovednosti v požárním sportu, uzlovačce a disciplínách branného závodu. Jsou nápomocni při organizování lampionového průvodu, nebo bělovské drakiády. Nadále pokračuje úzká spolupráce s vedoucími kolektivu z SDH Počenice.

6.) Sestavení a schválení plánu práce na nadcházející rok 2024 – Jan Hrabina

Jan Hrabina ve spolupráci s přítomnými schůze sestavil a následně přečetl předběžný plán práce. Tento plán byl všemi odsouhlasen a schválen. Mimo tradiční a každým rokem opakující se akce jsou v plánu práce zaneseny i události jako natření lodního kontejneru a vodní nádrže na hasičském hřišti, letní kino či zorganizování koštu slivovice, který v minulém roce pro malý počet přihlášených vozků neproběhl.

7.) Informace k výběru a platbě členského příspěvku na rok 2024 – Ladislav Škrabal

Dle schváleného nařízení OSH Kroměříž je stanoven členský příspěvek 200Kč za osobu a rok.

Na valné hromadě SDH Bělov ze dne 21.1.2023 byl chválen návrh o navýšení členského příspěvku 400Kč za dítě mladší 15 let včetně a to tak že 200Kč. je příspěvek pro OSH Kroměříž a 200Kč. jde do rozpočtu SDH Bělov. Navýšení bylo zdůvodněno vyššími náklady na celkovou činnost mladých hasičů.

Na výborové chůzi ze dne 15.10.2023 byl schválen návrh o prominutí platby členských poplatků členům SDH Bělov, jenž již dosáhli důchodového věku. V našem případě se jedná o 2 sestry a 2 bratry. Tento návrh byl odsouhlasen vždy na celé volební období a po volbě nového výboru může být upraven, či jinak pozměněn dle aktuální situace sboru.

Na konci roku 2023 byla ukončena činnost některým členům, a to buď na vlastní žádost, nebo pro několikaletou nečinnost a neplacení členských příspěvků. V tomto případě se jedná o 10 členů (7 bratrů a 3 sestry), z toho 4 na vlastní žádost.

Výše členských příspěvků schválena 17 hlasovalo pro a 1 se zdržel hlasování. Přítomní valné hromady ke skutečnosti o odhlášení členů nemají připomínek ani dotazů proto přistoupeno k dalšímu bodu programu.

8). Doplňková volba pokladníka

Dosavadní pokladník Radek Kašík v prvním čtvrtletí minulého roku na vlastní žádost ukončil členství. Dle stanov přišla veškerá agenda na starostu Ladislava Škrabala. Obratem na to byla požádána paní Lukešová jenž zastává funkci účetní obce o pomoc pro zajišťování bezhotovostní agendy pro dotace či finanční úřad. Hotovost a podklady pro účetní spravuje bratr Pavel Květák starší a to vše za dohledu starosty sboru Ladislava Škrabala. Vzhledem k tomu že jsme již za polovinou volebního období do kterého zbývají dva roky je zde návrh o ponechání stávajícího stavu do dalších řádných voleb, které proběhnou 12/2025 až 7/20206.

Tento návrh všemi jednomyslně podpořen a bez výhrad schválen.

9. Oslavy založení 100 let SDH v roce 2026

Připomenutí velkých stých oslav vzniku bělovských dobrovolných hasičů. Připomenut a přečten výbor pro přípravu oslav.

Jmenovitě to jsou:

Dřímal Mojmír Květák Pavel mladší Švec Kamil

Hrabina Jan Prechtl Martin mladší Valentík Radomír

Jirsák Pavel Přecechtěl Jiří Večeřa Vítězslav

Knedla Pavel Přecechtěl Marek

Květák Pavel starší Škrabal Ladislav

10. Zdravice přítomných hostů

Jako první se slova ujala Věra Přikrylová, bývalá členka SDH Bělov, v současnosti členka SDH Osíčko a členka VV OSH Kroměříž. Ta poděkovala za pozvání a popřála mnoho zdaru v nadcházejícím roce a vyslovila uznání nad množstvím námi vykonané práce.

Starosta obce Jiří Přecechtěl nám rovněž vyjadřuje uznání nad vykonanou prací. Zdůrazňuje důležitost sboru v naší obci a děkuje za vzornou spolupráci jak se sborem, tak s výjezdovou jednotkou. Zmiňuje se o realizaci nové střechy požární zbrojnice, která by měla započat v jarních měsících roku 2024.

11. Diskuse

V diskusi vzpomenuto několik témat. Mezi ty nejdůležitější zle zařadit:

1) Na shromáždění starostů OSH konaném 14. října v Přibyslavi byl přítomnými starosty odhlasován návrh, jehož znění vyznívá takto: Celý volební cyklus navázat na konání sjezdu v roce 2026 řádně po 5 letech, tedy volby se budou konat v období cca 12/2025–07/2026. Jinými slovy toto volební období se o rok prodlužuje a volby do výkonných výborů a rad všech úrovní se budou konat o rok později, než původně měly. Každý funkcionář tak stráví ve své funkci o rok déle, tzn 6 let. Toto rozhodnutí vyplynulo z důvodu téměř dvouleté nečinnosti kvůli pandemii covidu.

2) Věra Přikrylová nás informuje o plánech zorganizovat moravský Pyrocar, který by měl proběhnout v první polovině roku na výstavišti Floria Kroměříž.

3) Vzpomenuta Masopustní pochůzka obcí, která by měla proběhnou 10. února 2024. O patronát nad touto akcí požádán bratr Pavel Knedla, ten souhlasí.

Tímto byla ukončena oficiální část večera.

Po vyčerpání témat v diskusi následovala večeře – výpečky se zelím a knedlíkem. Podáváno točené pivo, limonáda a slivovice.

Zapsal dne 6.1.2024 bratr Martin Prechtl mladší.

Váš komentář

* Váš email, nebude zveřejněn

Náhodné příspěvky

Uzlování, Kvasice
6. listopadu 2016