PROPOZICE – BRANNÝ ZÁVOD TRÁVNÍK

PROPOZICE – BRANNÝ ZÁVOD TRÁVNÍK

I. Všeobecná ustanovení

 • Datum konání: 27. února 2016.
 • Místo konání: Trávník - objekt ZP Kvasicko a.s. (směr Trávnické Zahrádky).
 • Prezence: 8:00 – 8:30.
 • Zahájení: Společný nástup družstev v 9:00.
 • Ukončení: Asi ve 14:00.
 • Hodnocení: Věcné ceny a diplomy pro min. pět prvních družstev v každé kategorii, vítězové navíc obdrží putovní pohár.
 • Stravování: Pořadatel zajistí kabanos z udírny, chléb, párek v rohlíku a cukrovinky, které si mohou účastníci zakoupit. Zdarma k dispozici teplý čaj do vlastních nádob.
 • Startovné: Při prezenci 70,- Kč za každé družstvo.
 • Přihlášky: Do 20.2.2016 na adresu: Ondřej Berdník, Střížovice 93, 768 21 Kvasice nebo formou SMS na mobil 732 722 522 či e-mail ondrej_berdnik@email.cz (viz přihláška).
 • Doklady účastníků: Jmenný seznam družstev, data narození, písemný souhlas rodičů s vyjádřením zdravotního stavu dítěte.
 • Práva a povinnosti účastníků: Účastníci závodu jsou povinni znát propozice a pravidla soutěže, musí dodržovat pokyny rozhodčích a štábu soutěže.
 • Práva velitele družstva: Může se obracet s otázkami pouze na hlavního rozhodčího. Může podat písemný protest do 15 min. po zveřejnění výsledků soutěže hlavnímu rozhodčímu.
 • Povinnosti vedoucích: Musí mít soupisku závodníků. Musí znát a dodržovat propozice závodu . Nesmí zasahovat do rozhodnutí rozhodčích. Musí dbát na dodržování pořádku a kázně svého kolektivu. Nesmí vstupovat na trať.
 • Pojištění: Všichni soutěžící jsou pojištěni u Hasičské vzájemné pojišťovny.

II. Podmínky a náplň soutěže

 • Kategorie: Mladší žáci (do 10 let včetně) Starší žáci (do 15 let včetně)
 • Soutěží: Tříčlenná družstva (mohou být i smíšená), podle nejstaršího člena se řadí do příslušné věkové kategorie).
 • Trať: Umístěna v mírně zvlněném terénu, část je značena barevnými fáborky, část je dle azimutu (starší žáci – 3 azimut. úseky), mladší kategorie má celou trasu značenou fáborky.
 • Délka trati: Mladší žáci 2 km. Starší žáci 3 km.

Na kontrolách plní družstva tyto disciplíny

 • K1 Střelba ze vzduchovky na sklopné terče 5 x 10 cm, vzdálenost 10 m pro starší a 7 m pro mladší kategorii, každý 3 rány.
 • K2 Hod granátem na cíl tvořený obdélníkem 2 x 1 m s kbelíkem uprostřed pro bonusové zásahy, vzdálenosti jako u vzduchovky, každý 3 hody; otázky z ochrany přírody (zvířata a rostliny české přírody).
 • K3 Překonávání překážek – bariéra, lana, zatloukání hřebíků.
 • K4 První pomoc – úpal, úžeh, omrzliny, znehybnění končetin, protišoková opatření, obvazová technika, přenos raněného.
 • K5 Základy topografie a orientace v přírodě – světové strany, práce s mapou, azimut, odhad vzdálenosti, mapové značky, památky Zlínského kraje.
 • K6 Uzlování – praktické provedení, jednoduché hlavolamy.
 • K7 Protipožární znalosti – hasicí přístroje, hasební prostředky, značky technických prostředků.
 • Na celé trati je umístěna sazka s 20 otázkami (z oblasti hasičské, tábornické, vlastivědné a přírodovědné), které jsou umístěny max. 10 m po obou stranách od osy dráhy tratě značené fáborky. U azimutových úseků jsou kontrolní body s texty, které soutěžící zapisují do startovací karty pod sazku.
 • Úkol družstev: Absolvovat trať v co nejkratším čase a přesně plnit úkoly na kontrolách K1 – K7 ve stanoveném pořadí a odpovědět na 20 otázek sazky. Družstvo může začít plnit úkoly až je kompletní.
 • Hodnocení: Hodnotí se čas, ve kterém družstvo absolvuje trať, plnění úkolů na kontrolách a odpovědi sazky. Za nesplnění úkolu se připočítávají trestné minuty k čistému času dosaženému na trati.
 • Vítězové: V každé kategorii družstvo s nejlepším celkovým časem.
 • Výstroj: Vhodné sportovní oblečení, dobrá nepromokavá obuv.
 • Výzbroj: Všichni tužky, starší kategorie buzoly, všichni nádobu na čaj.
 • Organizační pokyny: Družstvo se hlásí 5 minut před startem pořadatelům na startu.
 • Diskvalifikace: Družstvo se vylučuje , nedostaví-li se na start 5 minut po uplynutí plánovaného času startu.
  Vynechá-li kontrolu, nedojde-li do cíle kompletní.
  Poruší-li nebo znehodnotí značení na trati.
  Odmítne-li plnit úkoly nebo ztratí startovní průkaz.
  Opustí-li startovací prostor za účelem získání informací nebo škodí-li jinému družstvu a přijímá-li pomoc jiných.
  Jestliže jinak naruší průběh soutěže.
 • Penalizace: 10min. za jeden nezaznamenaný azimut (max. 30min.).

Váš komentář

* Váš email, nebude zveřejněn

Náhodné příspěvky

Fotografování na PF
30. listopadu 2019

Noční bojovka
31. května 2016

Dějiny hasičstva
29. února 2020