Počátky SDH, Bělov

Počátky SDH, Bělov

Podle sdělení starých pamětníků, bylo v minulém století v obci jakési požární zařízení. U zahrady domu číslo 17 stávala dřevěná kolna, v níž byly umístěny sudy na vodu, žebře a bourací háky. Když zub času kolnu zbořil, poztrácelo se i hasební nářadí a o nové se žádný nepostaral. Teprve když v roce 1925 vypukl oheň u pana Fr. Kasíka v čísle 13 a strávil celou, z velké části dřevěnou stodolu, vidělo se, jak nedostatečné je hájení ohrožených budov dodáváním vody puténkami řetězem občanů. Tenkráte se také poznala výhoda a důležitost hasičského sboru.

Tehdy vznikla také myšlenka založiti v obci hasičský sbor. Na podnět obecního zastupitelstva svolána dne 21. února 1925 schůze občanů, jíž byl přítomen pan Fr. Hrab, starosta župy Kroměřížské. Po zahájení schůze náměstkem starosty panem Josefem Navrátilem ujal se slova a osvětlil důležitost hasičského sboru pro obec Bělov.

Poněvadž všichni přítomní se založením hasičského sboru souhlasili, zvolen hned zařizovací výbor, v němž byli tito pánové: Josef Daněk číslo 11, Arn. Novotný číslo 19, Aug. Ležák číslo 3, Fr. Kubeš č. 36, Jos. Daněk číslo j6y Ant. Kolomazník číslo 82, Fr. Matulík číslo 85, Fr. Brázdil číslo 12 a St. Daněk číslo 38.

Zařizovací výbor předložil ke schválení vzorné stanovy MZJH obecnímu zastupitelstvu a pak nadřízeným úřadům. Objednal u fy Smékal v Čechách u Prostějova potřebnou výzbroj a výstroj za cenu 46.000 Kč. Obnos zapůjčila občanská záložna v Kvasicích. Obec se zavázala jej úrokovati ročně 1000 Kč.
Ustavující valná hromada byla konána dne 5. dubna 1926 čteny stanovy. Na ní byly přečteny stanovy, schválené zemskou politickou správou ze dne 25. března 1926 a provedeny první volby. Starostou byl zvolen Jos. Daněk z čísla 11, jednatelem Ant. Novotný číslo 19, pokladníkem Fr. Brázdil číslo 12, revisory účtů Fr. Kolomazník a Fr. Matulík. Velitelem byl zvolen br. Aug. Ležák, jeho náměstkem Fr. Kubeš, četařem lezců Fr. Novotný, četařem střikačníků Leopold Veleba, zbrojířem Jos. Daněk z čísla 76. Výborníkem zůstal Jar. Horehleď.

Pro hasičské nářadí bylo potřebí zřídit i zbrojnici. Pozemek pro ni daroval pan Fr. Kadlčík. Dozor nad stavbou měl br. Fr. Kolomazník. Zbrojnice byla postavena společným úsilím všech občanů, kteří na její postavení jednak penězi, jednak prací.

Stříkačka a výzbroj došla dne 14. května 1926 a byla odborně vyzkoušena dne 30. května za přítomnosti místního sboru, okrskového velitele br. Kuchaře z Kvasic a Jos. Molčíka, okrskového velitele z Tlumačova. Za firmu provedl zkoušku montér Stanislav Klásek.

Prvý výcvik sboru konal se za dozoru br. Kuchaře a Štěpána Chrastiny obou z Kvasic. Prvý staral se o výcvik technický, druhý nacvičoval signály' Dne 22. srpna 1926 byla předána slavnostně sboru zbrojnice a veškeré zařízení. Slavnostním řečníkem byl br. Fr. Hrab z Chropyně. Slavnost byla přerušena deštěm, a proto příští neděli se konala lidová veselice v lese „Nad kamenem", která měla velmi pěkný úspěch morální i finanční.

„Křtu ohněm" zúčastnil se sbor dne 28. září 1929 o jedné hodině v noci u pana Ant. Neradila. Hořela stodola. Stoh, který stál v blízkosti stodoly byl uhájen. V roce 1929 vyjel sbor k požáru do Tlumačova, byl však na cestě vrácen zpět. Téhož roku zúčastnil se požáru u pana Peciny z Kvasic, kterému vyhořela plná stodola nevymláceného obilí.

V roce 1934 zúčastnil se sbor záchranných prací při požáru chemikálii firmy Baťa v Baťově. Téhož roku pomáhal hasiti požár na Nové Dědině. V roce 1935 pracoval na zdolání požáru skladiště cukrovaru v Kvasicích. V roce 1936 spolupracoval při požáru na Nové Dědině. V roce 1937 vyhořel domek paní Smerdové, v roce 1939 domky pana Karla Polišenského a Tomáše Boukala. Při tomto požáru poprvé užito nově pořízené motorové stříkačky. V roce 1941 vyhořel domek pana B. Galatíka. V roce 1942 zúčastnil se sbor požáru v Nové Dědině. V roce 1947 zdolával sbor požár usedlosti pana Boh. Vodice a 10. července byl volán na pomoc při požáru cukrovaru do Kvasíc.

V roce 1928 byla zřízena ve sboru samaritská stráž a do sboru přistoupily sestry: Růžena Daňková, Fr. Brázdilová, Fr. Rozsypalová a Fr. Chovancová, které byly zařazeny jako samaritánky.
V roce 1935 byla založena Jinošská družina z 15 jinochů starších 14 let. Byly pro ně zakoupeny režné kalhoty, bílé čapky, opasky s odznakem a černé vázanky.

Z význačných sborových podniků stojí za zmínku: 22. srpna 1926 slavnostní předání zbrojnice, 5. srpna 1928 okrskové cvičení, 10. června 1934 veřejné cvičení s ukázkou dodávání vody na velkou dálku.
Každoročně pořádal sbor v létě výlet, v zimě taneční zábavy a divadla. Národní svátky oslavovány vždy způsobem co nejdůstojnějším. V době letní konána cvičení praktická se stroji i pořadová, v zimě školy sborové a schůze vzdělávací.
Sbor zúčastnil se všech povinných podniků okrskových i župních. V roce 1934 zúčastnili se 2 bratři Svazového sjezdu v Opavě.

Přehled o výzbroji: Při založení sboru vlastnil tento: 1 ruční stříkačku s příslušenstvím, 320 m hadic, jeden naviják, trojdílný střešní žebř, tlumiče jisker a berlovku. Darem získány bourací háky. Výstroje a výzbroje bylo pro 25 mužů. V roce 1927 zakoupeno 12 kusů vycházkového stejnokroje bez kalhot, samaritská výstroj, pořízen stožár a jiné drobné potřeby. V roce 1933 pořízena na návsi betonová nádrž na vodu o obsahu 900 hl.

V roce 1939 zakoupena motorová stříkačka dvoukolová o síle 25 HP od firmy Sigmund za cenu 23.000 Kč. Ke stříkačce zakoupeno 80 m B hadic.
Za trvání sboru opustili jeho řady na věčnost br. Fr. Kadlčík a sestra Fr. Chovancová.

Od založení sboru vytrvali v něm do doby přítomné bratři Aug. Ležák, Ant. Přecechtěl, Fr. Přecechtěl, Stan. Daněk, Jos. Daněk, Robert Knedla.

Při posledních volbách konaných dne 24. ledna 1948 byli zvoleni následující činovníci: starosta Ant. Brázdil, náměstek Aug. Ležák, jednatel St. Daněk, pokladník Fr. Neradil, velitel Jos. Daněk, zástupce Jos. Kotásek, strojmistr Vincenc Krátký, zbrojíř Jar. Horehleď, trubač Ant. Přecechtěl, sam. zpravodaj Jan Oškera. Ve výboru jsou br. Robert Knebla, Václav Štěrba, Ant. Přecechtěl, náhradníci: Bohuslav Vodica a Ondřej Kubeš.

Kromě vyjmenovaných jsou ještě činnými členy: Alois Stránský, Alois Novotný, Václav Štěrba, Fr. Přecechtěl, Jos. Chovanec, Ant. Novotný, samaritáni Jan Oškera, Jar. Ležáková, Anežka Novotná, Marie Brázdilová, Mirka Vaňková, Svata Knedlová, Marta Štěrbová a Jiřina Galatíková.

citace: kniha - Památník okresní hasičské jednoty Kroměříž, 1948
sestavil, autor: Josef Fuks

Váš komentář

* Váš email, nebude zveřejněn

Náhodné příspěvky

Nehody
26. srpna 2015

Požár
13. dubna 2017

Optické signály
2. října 2015